ضمیمه‌های عمومی

هنگام استفاده از میرا، در مسیر statics در شاخه‌ی اصلی که پیکربندی شده، فایل‌های ثابت و ضمیمه‌ی عمومی را می‌توانید نگهداری کنید.

~/mira/statics محتویات این پوشه به مسیری که در فایل تنظیمات ~/mira/config.yml و فیلد static مسیر دهی کرده‌اید منتقل می‌شود و در قالب با استفاده از کد {{ MainSTATIC }} یا {{ MAIN.static }} قابل دسترسی خواهد بود.

برای مثال اگر فیلد static در فایل config.yml مساوی /attach باشد و سایت‌مان را قرار باشد در address.com منتشر کنیم، نتیحه مسیری شبیه به این خواهد بود:

~/mira/config.yml  >       static: /attach
 ‌
~/mira/statics     >       http://address.com/attach/

دانلود شاخه عمومی statics