تغییر آدرس انتشار سایت‌ها

در تنظیمات دیدیم که ریشه‌ی اصلی سایت را برای یک صفحه‌ی مشترک بین تمام سایت‌ها در نظر گرفتیم و بعد برای هر سایت یک آدرس در لول پایینتر مشخص کردیم:

your-address.com/     >  صفحه مشترک بین هر چهار سایت
your-address.com/blog/   >  وبلاگ فارسی
your-address.com/en/    >  وبلاگ انگلیسی
your-address.com/story/  >  داستان‌ها
your-address.com/linux/  >  آموزش لینوکس

اما شاید بخواهید ریشه اصلی سایت را برای وبلاگ فارسی در نظر بگیرید و صفحه‌ی مشترک را در زیر آدرس دیگری بسازید، مثل این:

your-address.com/main/   >  صفحه مشترک بین هر چهار سایت
your-address.com/     >  وبلاگ فارسی

برای این منظور config.yml و config/blog-fa.yml را ویرایش کنید و url و root را تغییر دهید:

config.yml

url: your-address.com/main
root: /main

config/blog-fa.yml

url: your-address.com/
root: /

یا شاید اصلا نخواهید صفحه‌ی مشترک را داشته باشید، برای اینکار url و root را در config.yml با مقدار url و root در config/blog-fa.yml یکی قرار دهید. در صورت مساوی شدن مقدار این دو فیلد بین main و طبقات، اولویت با طبقات است. در این صورت دیگر صفحه مشترکی نخواهید داشت. میتوانید main.tt2 را هم از قالبتان پاک کنید.

config.yml

url: your-address.com/
root: /

config/blog-fa.yml

url: your-address.com/
root: /