نمایش محتوا، با استفاده از POSTS

جهت نمایش محتوا در هر کدام از صفحات باید از حلقه‌ای که مقادیر POSTS را نمایش خواهد داد استفاده کرد.

در تمام صفحات به جز صفحه‌ی main.tt2 برای نمایش محتوا از این حلقه استفاده می‌شود.

{{ FOREACH POSTS }}
  ...
{{ END }}

اطلاعات ذخیره شده در هر POSTS چیزی شبیه به بلوک زیر است، بسته به تنظیم شخصی که انجام دادید، ممکن است فیلدها کمتر یا بیشتر باشند.

'title' => "post title",
'author' => 'kiavash',
'floor' => 'blog',
'body' => {
    'less' => "less body content",
    'more' => "full body content"
    },
'date' => '2017-02-10 17:45:03',
'CALENDAR' => {
      'year' => '2017',
      'month_name' => 'February',
      'day' => '10',
      'month' => '02'
      'jyear' => '1396',
      'jmonth_name' => 'بهمن',
      'jday' => '26',
      'jmonth' => '11'
      'hour' => '17',
      'minute' => '45',
      'second' => '03'
  },
'categories' => {
       "CAT1" => {
          'name' => "CAT1",
          'url' => "/blog/categories/CAT1namespace/"
          },
       "CAT2" => {
          'name' => "CAT2",
          'url' => "/blog/categories/CAT2namespace/"
          }
  },
'other_archive_fields' => {
       "OAF1" => {
          'name' => "OAF1",
          'url' => "/blog/categories/OAF1namespace/"
          },
       "OAF2" => {
          'name' => "OAF2",
          'url' => "/blog/categories/OAF2namespace/"
          },
  },
'url' => "/blog/2017/02/10/post-title/",
'custom_field' => 'value',
'other_field' => 'value',
'else' => 'value',

برای فراخوانی مقدار فیلدها در حلقه‌ی POST:

برای آنهایی که مقدار تک خطی دارند کافی است بین دو آکولاد نامشان را بنویسید، مثل

{{ title }}

فیلدهای تاریخ را با یک نقطه بین CALENDAR و مقداری که مورد نظرتان است مشخص کنید، مثل

{{ CALENDAR.year }}
{{ CALENDAR.month_name }}
...

متن بدنه‌ی محتوا هم مانند فیلدهای تاریخ

{{ body.less }}
{{ body.more }}

لیست‌ها و آرشیو‌ها را در یک حلقه جدید لود کنید

{{ FOREACH categories.values }}
  <a href="{{ url }}">{{ name }}</a>
{{- END }}

یا

{{ FOREACH categories }}
  <a href="{{ value.url }}">{{ value.name }}</a>
{{- END }}

حلقه‌ها در هر بار تکرار یک کاراکتر خط جدید تولید میکنند، خط تیره که ابتدای END میبینید، به حلقه می‌گوید که در همان خط بماند

یک مثال کامل:

{{ FOREACH POSTS }}

  <a href="{{ url }}">{{ title }}</a>

  {{ CALENDAR.day }}&nbsp;{{ CALENDAR.month_name }}&nbsp;{{ CALENDAR.year }}

  {{ CALENDAR.jday | $FarsiNum }}&nbsp;{{ CALENDAR.jmonth_name }}&nbsp;{{ CALENDAR.jyear | $FarsiNum }}

  {{ IF author }}
    {{ author }}
  {{- END }}


  {{ IF categories }}
   {{ FOREACH categories.values }}
    <a href="{{ url }}">@{{ name }}</a>
   {{- END }}
  {{- END }}

  {{ IF tags }}
   {{ FOREACH tags }}
    <a href="{{ value.url }}">#{{ value.name }}</a>
   {{- END }}
  {{- END }}

  {{ body.more }}

{{ END }}

در قسمت تاریخ جهت نمایش اعداد به فارسی از فیلتر

| $FarsiNum‍

استفاده شده، در هر جایی که بخواهید اعداد به جای لاتین به فارسی نمایش داده شوند از این فیلتر در کنار برچسب میتوان استفاده کرد.