post-template

تمام برچسب‌های index.tt2 در post.tt2 با همان مقادیر معتبر هستند.

تنها برچسب اختصاصی در این الگو PostTITLE است که برابر با نام تیتر نوشته شما یا همان فیلد title در سربرگ میباشد

{{ MainTITLE }}
{{ MainDESCRIPTION }}
{{ MainURL }}
{{ MainROOT }}
{{ MainSTATIC }}
{{ MainIMGURL }}
{{ MainAUTHOR }}
{{ MainEMAIL }}
{{ MainPageTitle }}

{{ TITLE }}
{{ DESCRIPTION }}
{{ URL }}
{{ ROOT }}
{{ STATIC }}
{{ IMAGEURL }}
{{ AUTHOR }}
{{ EMAIL }}

{{ ARCHIVES}} :
{{ FOREACH archive IN ARCHIVES.pairs }}

برای اطلاعات کامل‌تر در مورد آرشیو ها قسمت اول بخش پوسته ها را ببینید، این برچسب مناسب برای نمایش در سایدبار و امثال آن است. برای ساختن صفحات آرشیو، archive.tt2 از POSTS استفاده می‌کند، کارکرد این برچسب با صفحات archive متفاوت است.

{{ ENTRIES }}
{{ FLOORS }}

{{PostTITLE}}