لیست ها

اگر بخواهید فیلدهایی را با مقداری بیشتر از یک آیتم داشته باشید، باید آن‌ها را به صورت لیست‌هایی با این دستور زبان بسازید:

نام فیلد، دونقطه، اینتر، فاصله، خط تیره، فاصله، مقدار

categories:
 - cat1
 - cat2

tags:
 - tag1
 - tag2
 - tag3
 - tag4