img

در هر قسمت از فایل محتوایی که با پسوند pen تولید شده، با استفاده از برچسب {{ img }} میتوان یک عکس را در بدنه نوشته لود کرد

قاعده استفاده از آن به این شکل است:

{{ img addres/image.jpg [alt] [title] }}
  • در این برچسب alt و title اختیاری هستند
  • هر دو گزینه‌ی alt و title باید بین [] قرار بگیرند
  • آدرس عکسی که لود میکنید اگر با http://
    https://
    ftp://
    یا هرچیزی مثل این‌ها شروع نشود از فیلد imageurl در فایل تنظیمات طبقه انشعاب میگیرد.

در هر جایی از نوشته که میرا با برچسب بالا مواجه شود آن را با کد html شبیه به این یکی میداند.

<img src="/FLOOR/IMG/address/image.jpg" alt="alt" title="title">

مثلا اگر نوشته شما در طبقه وبلاگ با نام blog قرار دارد و در فایل config/blog.yml مقدار imageurl را مساوی

imageurl: /static/blog/images

قرار داده‌باشید، نتیجه این خواهد بود:

<img src="/static/blog/images/address/image.jpg" alt="alt" title="title">

در صورتیکه img را به این صورت نوشته باشید

{{ img http://addres.com/image.jpg [image alt] [image title] }}

با این کد html برابر خواهد بود:

<img src="http://address.com/image.jpg" alt="image alt" title="image title">

اگر میخواهید پارسر عمل نکند یک \ قبل از } ابتدایی قرار دهید

اگر در بدنه پست بنویسید
\{{ img ... }}
نشان داده خواهد شد:
{{ img ... }}