date

تاریخ تولید فایل محتوا

با یکی از این دو فرمت قابل قبول است

YYYY-MM-DD HH:MM:SS
YYYY-MM-DDTHH:MM:SS

میرا تاریخ را با یک کاراکتر فاصیه بین تاریخ و زمان میسازد اما اگر فاصله با T هم جایگزین شود باز هم مورد قبول است، اما به جز این دو فرمت از حالت دیگری برای ذخیره تاریخ و زمان در فیلد date استفاده نکنید.
این فیلد برای معتبر بودن، حتما باید تاریخ و زمان را با خود داشته باشد. پس در صورت نیاز به این فیلد، اقدام به حذف ساعت و دقیقه و ثانیه از این فیلد نکنید، اما میتوانید آنها را با صفر جایگزین کنید.

هیچ الزامی به نگه داشتن این فیلد وجود ندارد، در صورت عدم نیاز، آن را خالی بگذارید یا حتی از سربرگ حذفش کنید.
در صورت وجود داشتن این فیلد دقیقا با فرمت ذکر شده در بالا، آرشیو بر اساس تاریخ برای پست‌هایی که date استاندارد را در خود دارند تولید خواهد شد

در قالب درون حلقه‌ی POSTS با این برچسب قابل دسترسی است

{{ date }}