تولید

برای تولید محتوای جدید از دستور new با فرمت زیر استفاده کنید:

mira new -t "YOUR POST TITLE" -f "blog"

یا

mira new --title="YOUR POST TITLE" --floor="blog"

با پیامی شبیه به این روبرو خواهید شد:

.../YOUR_Mira/content/blog/2017-2-15-YOUR_POST_TITLE.md created

<<<<<<< HEAD <<<<<<< HEAD

یک فایل در مسیر طبقه مورد نظر با پیشوند تاریخ و پسوند md ساخته میشود، نام این فایل تاثیری در نتیجه خروجی نخواهد داشت، پس با خیال راحت و هر طور که دوست دارید میتوانید نام این فایل را تغییر دهید.

یک فایل در مسیر طبقه مورد نظر با پیشوند تاریخ و پسوند pen ساخته میشود، نام این فایل تاثیری در نتیجه خروجی نخواهد داشت، پس با خیال راحت و هر طور که دوست دارید میتوانید نام این فایل را تغییر دهید.

>>>>>>> 0347776e6d46d557843cf9e6b634fdfd3a294582

یک فایل در مسیر طبقه مورد نظر با پیشوند تاریخ و پسوند pen ساخته میشود، نام این فایل تاثیری در نتیجه خروجی نخواهد داشت، پس با خیال راحت و هر طور که دوست دارید میتوانید نام این فایل را تغییر دهید.

0347776e6d46d557843cf9e6b634fdfd3a294582

نکته: در صورتی که میخواهید از انتشار یک فایل به شکل موقت چشم پوشی کنید، یا به اصطلاح آن را در درفت نگهداری کنید، تنها کافی است پسوند این فایل را به draft تغییر دهید، به این شکل محتوای شما با تمام خصوصیاتش حفظ خواهد شد، تنها در لیست انتشار قرار نمیگیرد.

فایل تولید شده شامل یک قسمت سربرگ در بالا و بدنه در پایین میباشد، سربرگ با خط چین سه تایی --- در بالا و پایین آن از بدنه جدا شده، و تمام قسمت پایین بعد از خط چین سه تایی دوم بدنه نوشته خواهد بود

---
HEDER
FIELDS
---
CONTENT BODY
CONTENT BODY
CONTENT BODY
...
...
...