استفاده از تنظیمات در قالب


هر چیزی که در فایل config.yml وجود دارد در سایت شما با برچسب MAIN و هر کدام از تنظیمات اختصاصی در که در شاخه config دارید در طبقه‌ی خودش با برچسب SITE قابل دسترسی است مثلاً اگر در config.yml فیلد icno را داشته باشیم

{{ MAIN.icon }}

یا اگر در config/books.yml فیلد logo داشته باشیم در تمام صفحات قالب books با این دستور قابل دسترسی است

{{ SITE.logo }}

همانطور که می‌بینید، میتوان از مقادیر config به عنوان مقادیر ثابت استفاده کرد، مثلا آدرس عکس لوگوی سایت را در تنظیمات مقدار دهی کرد:

logo: /static/images/logo.png

و هرجا نیاز بود آن را لود کرد:

<img src ="{{ SITE.logo }}">

همچنین میتوان از لیست‌ها هم به این صورت استفاده کرد، مثلا برای اشاره به آدرس شبکه‌های اجتماعی که میخواهید به آن‌ها لیمک بدهید، فیلدی شبیه به این بسازید:

socials:
 -  link: twitter.com
    name: T_USER_NAME

 -  link: facebook.com
    name: F_USER_NAME

 -  link: github.com
    name: G_USER_NAME

و بعد در قالب به این صورت از آن‌ها استفاده کرد:

{{ FOREACH social IN SITE.social }}
   <a href="{{ social.link }}">{{ social.name }}</a>
{{ END }}

تعدادی از فیلدها به صورت یکتا نیز در قالب تولید میشوند و نیازی به استفاده از پیشوندهای MAIN و SITE برای اشاره به آن‌ها ندارید.

برای اشاره به فیلدهای تنظیمات مرکزی این فیلدها در قالب وجود دارند:

MainTITLE
MainDESCRIPTION
MainURL
MainROOT
MainSTATIC
MainIMAGEURL
MainAUTHOR
MainEMAIL

و برای اشاره به فیلدهای تنظیمات هر طبقه، در قالب‌های ورد استفاده‌ی آن طبقه این فیلدها معتبر هستند:

TITLE
DESCRIPTION
URL
ROOT
STATIC
IMAGEURL
AUTHOR
EMAIL